Issue cover v17i15

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 17 (15); 2020

Research Papers

Research on the potential mechanism of Chuanxiong Rhizoma on treating Diabetic Nephropathy based on network pharmacology
Shanshan Hu, Siteng Chen, Zhilei Li, Yuhang Wang, Yong Wang
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2240-2247. doi:10.7150/ijms.47555
Full text PDF PubMed PMC

Lnc-MAP6-1:3 knockdown inhibits osteosarcoma progression by modulating Bax/Bcl-2 and Wnt/β-catenin pathways
Hao Lin, Tingrui Wu, Lijiao Peng, Wenmei Su, Yingxin Wang, Xiao Li, Qianzheng Liu, Chanli Zhong, Jing Huang, Bo Wei
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2248-2256. doi:10.7150/ijms.47405
Full text PDF PubMed PMC

Prognosis models for severe and critical COVID-19 based on the Charlson and Elixhauser comorbidity indices
Wei Zhou, Xiaoyi Qin, Xiang Hu, Yingru Lu, Jingye Pan
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2257-2263. doi:10.7150/ijms.50007
Full text PDF PubMed PMC

QRS-T-angle in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI) - a Comparison with Cardiac Magnetic Resonance Imaging
B. Zadeh, J. M. Wambach, M. Lambers, K. Nassenstein, C.J. Jensen, O. Bruder
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2264-2268. doi:10.7150/ijms.44312
Full text PDF PubMed PMC

Pictorial Imaging-Histopathology Correlation in a Rabbit with Hepatic VX2 Tumor Treated by Transarterial Vascular Disrupting Agent Administration
Jintong He, Chong Liu, Tian Li, Yewei Liu, Shuncong Wang, Jian Zhang, Lei Chen, Chao Wang, Yuanbo Feng, Giuseppe Floris, Zhiqiang Wang, Xian Zhang, Liwen Zhao, Yue Li, Haibo Shao, Yicheng Ni
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2269-2275. doi:10.7150/ijms.46165
Full text PDF PubMed PMC

Postoperative BMI Loss at One Year Correlated with Poor Outcomes in Chinese Gastric Cancer Patients
Nan Wang, Jinling Jiang, Wenqi Xi, Junwei Wu, Chenfei Zhou, Min Shi, Chao Wang, Zhenggang Zhu, Jing Liu, Jun Zhang
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2276-2284. doi:10.7150/ijms.46530
Full text PDF PubMed PMC

The efficacy of intramuscular ephedrine in preventing hemodynamic perturbations in patients with spinal anesthesia and dexmedetomidine sedation
Ji-Hyoung Park, Jae-Kwang Shim, Hyejin Hong, Hyun Kyo Lim
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2285-2291. doi:10.7150/ijms.48772
Full text PDF PubMed PMC

Sesamin inhibits cervical cancer cell proliferation by promoting p53/PTEN-mediated apoptosis
Tian-Ni Kuo, Chun-Shiang Lin, Guan-De Li, Cheng-Yi Kuo, Shao-Hsuan Kao
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2292-2298. doi:10.7150/ijms.48955
Full text PDF PubMed PMC

Occult Hepatitis B Virus Infection in Maintenance Hemodialysis Patients: Prevalence and Mutations in “a” Determinant
Yun Tang, Xiangqin Liu, Xiangheng Lu, Qiang He, Guisen Li, Yang Zou
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2299-2305. doi:10.7150/ijms.49540
Full text PDF PubMed PMC

Study of weight and body mass index on graft loss after transplant over 5 years of evolution
Antonio Liñán González, Raquel García Pérez, Juan Bravo Soto, Rafael Fernández Castillo
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2306-2311. doi:10.7150/ijms.47000
Full text PDF PubMed PMC

Characterization and functional prediction of the microRNAs differentially expressed in a mouse model of concanavalin A-induced autoimmune hepatitis
Yang Liu, Hao Chen, Jianheng Hao, Zhencheng Li, Tiezheng Hou, Huiqin Hao
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2312-2327. doi:10.7150/ijms.47766
Full text PDF PubMed PMC

Downregulation of Cypher induces apoptosis in cardiomyocytes via Akt/p38 MAPK signaling pathway
Tianming Xuan, Dongfei Wang, Jialan Lv, Zhicheng Pan, Juan Fang, Yin Xiang, Hongqiang Cheng, Xingxiang Wang, Xiaogang Guo
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2328-2337. doi:10.7150/ijms.48872
Full text PDF PubMed PMC

FABP1 and FABP2 as markers of diabetic nephropathy
I-Ting Tsai, Cheng-Ching Wu, Wei-Chin Hung, Thung-Lip Lee, Chin-Feng Hsuan, Ching-Ting Wei, Yung-Chuan Lu, Teng-Hung Yu, Fu-Mei Chung, Yau-Jiunn Lee, Chao-Ping Wang
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2338-2345. doi:10.7150/ijms.49078
Full text PDF PubMed PMC

Conjugation of TLR7 Agonist Combined with Demethylation Treatment Improves Whole-Cell Tumor Vaccine Potency in Acute Myeloid Leukemia
Guocheng Zhong, Guangyi Jin, Wei Zeng, Changhua Yu, Yan Li, Ji Zhou, Li Zhang, Li Yu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2346-2356. doi:10.7150/ijms.49983
Full text PDF PubMed PMC

CX3CL1 and CX3CR1 could be a relevant molecular axis in the pathophysiology of idiopathic pulmonary fibrosis
Selma Rivas-Fuentes, Iliana Herrera, Alfonso Salgado-Aguayo, Ivette Buendía-Roldán, Carina Becerril, José Cisneros
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2357-2361. doi:10.7150/ijms.43748
Full text PDF PubMed PMC

Potential mechanism of RRM2 for promoting Cervical Cancer based on weighted gene co-expression network analysis
Jingtao Wang, Yuexiong Yi, Yurou Chen, Yao Xiong, Wei Zhang
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2362-2372. doi:10.7150/ijms.47356
Full text PDF PubMed PMC

CT features and outcomes of newly developed pulmonary lesions in patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Wang Jia Li, Zhuo Ma Lv, Fa Jin Lv, BinJie Fu, Liang Bo Hu, Zhi Gang Chu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2373-2378. doi:10.7150/ijms.47587
Full text PDF PubMed PMC

Identifying the association between single nucleotide polymorphisms in KCNQ1, ARAP1, and KCNJ11 and type 2 diabetes mellitus in a Chinese population
Yiping Li, Keyu Shen, Chuanyin Li, Ying Yang, Man Yang, Wenyu Tao, Siqi He, Li Shi, Yufeng Yao
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2379-2386. doi:10.7150/ijms.48072
Full text PDF PubMed PMC

CHD1L promotes EOC cell invasiveness and metastasis via the regulation of METAP2
Wei-Peng He, Yun-Yun Guo, Gui-Ping Yang, Hui-Ling Lai, Ting-Ting Sun, Zu -Wei Zhang, Ling-Long Ouyang, Yu Zheng, Li-Ming Tian, Xiao-Hui Li, Ze-Shan You, Dan Xie, Guo-Fen Yang
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2387-2395. doi:10.7150/ijms.48615
Full text PDF PubMed PMC

Foot health-related quality of life in hemophiliacs: A case-control study
Ana María Jiménez-Cebrián, Daniel López-López, Ricardo Becerro-de-Bengoa-Vallejo, Marta Elena Losa-Iglesias, Emmanuel Navarro-Flores, Marta San-Antolín, César Calvo-Lobo, Patricia Palomo-López
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(15): 2396-2401. doi:10.7150/ijms.48705
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image