Previous issue | Archive   

Volume 17 (14); 2020

Research Papers

Identification of Key Genes and Pathways in Myeloma side population cells by Bioinformatics Analysis
Qin Yang, Kaihu Li, Xin Li, Jing Liu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2063-2076. doi:10.7150/ijms.48244
[Abstract] [Full text] [PDF]

Comprehensive Transcriptome Profiling of Peripheral Blood Mononuclear Cells from Patients with Sepsis
Tianzhou Wu, Xi Liang, Yongpo Jiang, Qi Chen, Huaping Zhang, Sheng Zhang, Chao Zhang, Yuhang Lv, Jiaojiao Xin, Jing Jiang, Dongyan Shi, Xin Chen, Jun Li, Yinghe Xu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2077-2086. doi:10.7150/ijms.46910
[Abstract] [Full text] [PDF]

Rapamycin blocks the IL-13-induced deficiency of Epidermal Barrier Related Proteins via upregulation of miR-143 in HaCaT Keratinocytes
Qian-Nan Jia, Yue-Ping Zeng
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2087-2094. doi:10.7150/ijms.45765
[Abstract] [Full text] [PDF]

Tert-butylhydroquinone mitigates Carbon Tetrachloride induced Hepatic Injury in mice
Ruidong Li, Peng Zhang, Chengguo Li, Wenchang Yang, Yuping Yin, Kaixiong Tao
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2095-2103. doi:10.7150/ijms.45842
[Abstract] [Full text] [PDF]

Platelet lysates in Hepatocellular Carcinoma patients after radiofrequency ablation facilitate tumor proliferation, invasion and vasculogenic mimicry
Guoqun Jia, Jian Kong, Changyu Yao, Shilun Wu, Wenbing Sun
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2104-2112. doi:10.7150/ijms.44405
[Abstract] [Full text] [PDF]

Serum transferrin predicts end-stage Renal Disease in Type 2 Diabetes Mellitus patients
Lijun Zhao, Yutong Zou, Junlin Zhang, Rui Zhang, Honghong Ren, Lin Li, Ruikun Guo, Jie Zhang, Fang Liu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2113-2124. doi:10.7150/ijms.46259
[Abstract] [Full text] [PDF]

Fangcang Shelter Hospital in Wuhan: A radiographic report on a cohort of 98 COVID-19 patients
Tingting Guo, Xiaoming Liu, Cihao Xu, Jiazheng Wang, Lian Yang, Heshui Shi, Meng Dai
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2125-2132. doi:10.7150/ijms.48074
[Abstract] [Full text] [PDF]

COVID-19: Rational discovery of the therapeutic potential of Melatonin as a SARS-CoV-2 main Protease Inhibitor
Eduardo L Feitosa, Francisco Tiago Dos S S Júnior, José Arimatéa De O N Neto, Luis F L Matos, Matheus H De S Moura, Thiele Osvaldt Rosales, Guilherme Barroso L De Freitas
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2133-2146. doi:10.7150/ijms.48053
[Abstract] [Full text] [PDF]

Stellate Ganglion Blockade repairs Intestinal Mucosal Barrier through suppression of Endoplasmic Reticulum Stress following Hemorrhagic Shock
Meng Yin, Zhong-Hua Li, Chen Wang, Ying Li, Hong Zhang, Hui-Bo Du, Zhen-Ao Zhao, Chun-Yu Niu, Zi-Gang Zhao
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2147-2154. doi:10.7150/ijms.47662
[Abstract] [Full text] [PDF]

Comparison of outcomes in intrauterine insemination, in vitro fertilisation and intracytoplasmic sperm injection in men with and without varicocele
Xiao Li, Xiaoli Yang, Xianlong Wang, Li Wang, Jiaolong Liu, Feifei Cai, Yaqing Wang, Shaoming Lu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2155-2162. doi:10.7150/ijms.48005
[Abstract] [Full text] [PDF]

Lower HDL-C levels are associated with higher expressions of CD16 on monocyte subsets in coronary atherosclerosis
Yang Xiang, Bin Liang, Xiaokang Zhang, Fang Zheng
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2171-2179. doi:10.7150/ijms.47998
[Abstract] [Full text] [PDF]

Shorter Leukocyte Telomere Length coupled with lower expression of Telomerase Genes in patients with Essential Hypertension
Guanghui Cheng, Lina Wang, Mingkai Dai, Fengtao Wei, Dawei Xu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2180-2186. doi:10.7150/ijms.48456
[Abstract] [Full text] [PDF]

Review

Therapeutic effects and mechanisms of actions of Descurainia sophia
Po-Chun Hsieh, Chan-Yen Kuo, Yen-Hsien Lee, Yao-Kuang Wu, Mei-Chen Yang, I-Shiang Tzeng, Chou-Chin Lan
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2163-2170. doi:10.7150/ijms.47357
[Abstract] [Full text] [PDF]