Issue cover v21i1

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 21 (1); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Effect of 10 Minutes of Prewarming and Prewarmed Intravenous Fluid Administration on the Core Temperature of Patients Undergoing Transurethral Surgery under General Anesthesia
Joonho Cho, Jin-min Lee, Kye-Min Kim, Jun Heum Yon, Hye Sun Lee, In-Jung Jun
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(1): 1-7. doi:10.7150/ijms.88943
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Quantitative DNA Methylation Analysis and Epigenotype-Phenotype Correlations in Taiwanese Patients with Silver-Russell Syndrome
Hsiang-Yu Lin, Chung-Lin Lee, Yuan-Rong Tu, Ya-Hui Chang, Dau-Ming Niu, Chia-Ying Chang, Pao Chin Chiu, Yen-Yin Chou, Hui-Pin Hsiao, Meng-Che Tsai, Mei-Chyn Chao, Li-Ping Tsai, Chia-Feng Yang, Pen-Hua Su, Yu-Wen Pan, Chen-Hao Lee, Tzu-Hung Chu, Chih-Kuang Chuang, Shuan-Pei Lin
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(1): 8-18. doi:10.7150/ijms.84154
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Assessment of renal quality with quantitative contrast-enhanced ultrasound (CEUS) for differentiating kidney histopathology before procurement
Shangxin Dong, Bo Zhang, Zhishui Chen, Dunfeng Du, Huibo Shi, Yuanyuan Zhao, Yukun Tang, Hongchang Luo, Jipin Jiang
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(1): 19-26. doi:10.7150/ijms.88147
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Betulin Accelerated the Functional Recovery of Injured Muscle in a Mouse Model of Muscle Contusion
Yueh-Hsiu Lu, Yi-Fu Huang, Cheng-Pu Hsieh, Jr-Kai Chen, Hsuan-Ying Chen, Show-Mei Chuang
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(1): 37-44. doi:10.7150/ijms.87649
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Developing a Prognostic Model for Primary Biliary Cholangitis Based on a Random Survival Forest Model
Xin-yu Fu, Ya-qi Song, Jia-ying Lin, Yi Wang, Wei-dan Wu, Jin-bang Peng, Li-ping Ye, Kai Chen, Shao-wei Li
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(1): 61-69. doi:10.7150/ijms.88481
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Anlotinib suppresses the DNA damage response by disrupting SETD1A and inducing p53-dependent apoptosis in Transformed Follicular Lymphoma
Xinguo Zhuang, Jingwei Yao, Xun Li, Yuelong Jiang, Mengya Zhong, Jinshui Tan, Hui Zhou, Genhong Li, Jie Zha, Bing Xu
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(1): 70-79. doi:10.7150/ijms.84952
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

What happens to the osteoporotic bone mesenchymal stem cells? Evidence from RNA sequencing
Mingyang Li, Rong Cong, Huadong Wang, Chao Ma, Yongwei Lv, Yang Zheng, Yantao Zhao, Qin Fu, Li Li
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(1): 95-106. doi:10.7150/ijms.88146
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of Polyinosinic-Polycytidylic Acid-Induced Acute Pulmonary Inflammation and NF-κB Activation in Mice by a Banana Plant Extract
Chien-Huang Liao, Tung-Yuan Lai, Yu-Ying Lin, Yi-Chun Liao, Gi-Ming Lai, Tien-Hua Chu, Szu-Yao Wu, Wei-Lun Tsai, Jacqueline Whang-Peng, Frank Liu, Tzeon-Jye Chiou, Chih-Jung Yao
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(1): 107-122. doi:10.7150/ijms.88748
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhanced Bone Regeneration through Regulation of Mechanoresponsive FAK-ERK1/2 Signaling by ZINC40099027 during Distraction Osteogenesis
Shanyu Li, Hongxiao Wu, Feng Wang, Lingchi Kong, Yifan Yu, Rongtai Zuo, Haoyu Zhao, Jia Xu, Qinglin Kang
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(1): 137-150. doi:10.7150/ijms.88298
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bibliometric Analysis of Stem Cells in Ischemic Stroke (2001-2022): Trends, Hotspots and Prospects
Ting Yang, Nan Jiang, Hongxia Han, Jing Shui, Miaomiao Hou, Gajendra Kumar, Hao Tian, Lijuan Song, Cungen Ma, Xinyi Li, Zhibin Ding
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(1): 151-168. doi:10.7150/ijms.86591
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nutritional index in relation to prognosis of endometrial cancer
Yuki Gen, Jisu Yun, Jimin Ahn, Joo Hee Yoon, Dong Choon Park, Sang Il Kim
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(1): 169-174. doi:10.7150/ijms.87752
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-758-3p/ILK signaling modulated angiogenesis by regulating VEGFA in wound healing
Rui Wang, Jing Jia, Lin Zhou, Xinxi Zhu, Zhishui Tang, Hailong Shen, Yifan Qiao, Gengrui Nan, Zhuangqun Yang, Wei Ma
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(1): 175-187. doi:10.7150/ijms.86733
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IL1A regulates the inflammation in gout through the Toll-like receptors pathway
Meirong Ling, Jiaqi Gan, Mengting Hu, Fei Pan, Mei Liu
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(1): 188-199. doi:10.7150/ijms.88447
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Novel Insights into Prokineticin 1 Role in Pregnancy-related Diseases
Xi-Xi Cheng, Ming-Qing Li, Ting Peng
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(1): 27-36. doi:10.7150/ijms.76817
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Expression and regulation of HIF-1a in hypoxic pulmonary hypertension: Focus on pathological mechanism and Pharmacological Treatment
Jia-Jing Wan, Jian Yi, Fei-Ying Wang, Chao Zhang, Ai-Guo Dai
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(1): 45-60. doi:10.7150/ijms.88216
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Status of research on the development and regeneration of hair follicles
Dan Liu, Qi Xu, Xiangyuan Meng, Xiaomei Liu, Jinyu Liu
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(1): 80-94. doi:10.7150/ijms.88508
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Regulatory Network of CREB3L1 and Its Roles in Physiological and Pathological Conditions
Ying Zhao, Zhou Yu, Yajuan Song, Liumeizi Fan, Ting Lei, Yinbin He, Sheng Hu
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(1): 123-136. doi:10.7150/ijms.90189
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image