◂ Previous issue Next issue ▸ Archive   

Volume 11 (8); 2014

Research Paper

Association between Plasma Adiponectin Levels and Decline in Forced Expiratory Volume in 1 s in a General Japanese Population: The Takahata Study
Kento Sato, Yoko Shibata, Shuichi Abe, Sumito Inoue, Akira Igarashi, Keiko Yamauchi, Yasuko Aida, Keiko Nunomiya, Hiroshi Nakano, Masamichi Sato, Tomomi Kimura, Takako Nemoto, Tetsu Watanabe, Tsuneo Konta, Yoshiyuki Ueno, Takeo Kato, Takamasa Kayama, Isao Kubota
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(8): 758-764. doi:10.7150/ijms.8919
Abstract Full text PDF PubMed PMC

MicroRNA-365 Inhibits Vascular Smooth Muscle Cell Proliferation through Targeting Cyclin D1
Peng Zhang, Cuiying Zheng, Hui Ye, Yan Teng, Bin Zheng, Xiao Yang, Jishuai Zhang
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(8): 765-770. doi:10.7150/ijms.8938
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Impaired Cognitive Executive Dysfunction in Adult Treated Hypertensives with a Confirmed Diagnosis of Poorly Controlled Blood Pressure
Christian Spinelli, Maria Fara De Caro, Gabriella Schirosi, Domenico Mezzapesa, Lorenzo De Benedittis, Concetta Chiapparino, Gabriella Serio, Francesco Federico, Pietro Nazzaro
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(8): 771-778. doi:10.7150/ijms.8147
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Prognostic CpG Methylation Biomarkers Identified by Methylation Array in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Patients
I-Ying Kuo, Jia-Ming Chang, Shih-Sheng Jiang, Chung-Hsin Chen, I-Shou Chang, Bor-Shyang Sheu, Pei-Jung Lu, Wei-Lun Chang, Wu-Wei Lai, Yi-Ching Wang
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(8): 779-787. doi:10.7150/ijms.7405
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Spatiotemporal Expression of HDAC2 during the Postnatal Development of the Rat Hippocampus
Nali Hou, Min Gong, Yang Bi, Yun Zhang, Bin Tan, Youxue Liu, Xiaoping Wei, Jie Chen, Tingyu Li
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(8): 788-795. doi:10.7150/ijms.8417
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Automated Sleep Apnea Quantification Based on Respiratory Movement
M.T. Bianchi, T. Lipoma, C. Darling, Y. Alameddine, M.B. Westover
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(8): 796-802. doi:10.7150/ijms.9303
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Integration of the Hybrid Adenoretroviral Vector AdLTR-luc Involves Both MoMLV Elements Flanking the Transgene
Changyu Zheng, Bruce J. Baum
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(8): 803-809. doi:10.7150/ijms.9084
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Screening Tests Using Serum Tissue Transglutaminase IgA May Facilitate the Identification of Undiagnosed Celiac Disease among Japanese Population
Hideyuki Nakazawa, Hideki Makishima, Toshiro Ito, Hiroyoshi Ota, Kayoko Momose, Nodoka Sekiguchi, Kaname Yoshizawa, Taiji Akamatsu, Fumihiro Ishida
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(8): 819-823. doi:10.7150/ijms.8854
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Frequent Co-Expression of miRNA-5p and -3p Species and Cross-Targeting in Induced Pluripotent Stem Cells
Chiu-Jung Huang, Phan Nguyen Nhi Nguyen, Kong Bung Choo, Shigeki Sugii, Kenneth Wee, Soon Keng Cheong, Tunku Kamarul
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(8): 824-833. doi:10.7150/ijms.8358
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Determinants of Right Ventricular Muscle Mass in Idiopathic Dilated Cardiomyopathy: Impact of Left Ventricular Muscle Mass and Pulmonary Hypertension
Julia Vormbrock, Jeanette Liebeton, Sophia Wirdeier, Axel Meissner, Thomas Butz, Hans-Joachim Trappe, Gunnar Plehn
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(8): 834-840. doi:10.7150/ijms.6961
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Activation of the PI3K/Akt/mTOR/p70S6K Pathway is Involved in S100A4-induced Viability and Migration in Colorectal Cancer Cells
Haiyan Wang, Liang Duan, Zhengyu Zou, Huan Li, Shimei Yuan, Xian Chen, Yunyuan Zhang, Xueru Li, Hui Sun, He Zha, Yan Zhang, Lan Zhou
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(8): 841-849. doi:10.7150/ijms.8128
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Review

Expression, Regulation and Function of MicroRNAs in Multiple Sclerosis
Xinting Ma, Juhua Zhou, Yin Zhong, Linlin Jiang, Ping Mu, Yanmin Li, Narendra Singh, Mitzi Nagarkatti, Prakash Nagarkatti
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(8): 810-818. doi:10.7150/ijms.8647
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image