Issue cover v19i1

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 19 (1); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Expression profiling of lncRNAs and mRNAs in placental site trophoblastic tumor (PSTT) by microarray
Jianfeng Gan, Zhixian Chen, Xuan Feng, Zhi Wei, Sai Zhang, Yan Du, Congjian Xu, Hongbo Zhao
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 1-12. doi:10.7150/ijms.65002
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

7,8-Dihydroxyflavone alleviates apoptosis and inflammation induced by retinal ischemia-reperfusion injury via activating TrkB/Akt/NF-kB signaling pathway
Aihua Yu, Shun Wang, Yiqiao Xing, Mengyao Han, Kun Shao
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 13-24. doi:10.7150/ijms.65733
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Human α-defensin 6 (HD6) suppresses CRC proliferation and metastasis through abolished EGF/EGFR signaling pathway
Po-Li Wei, Jang-Chun Lin, Chin-Sheng Hung, Precious Takondwa Makondi, Uyanga Batzorig, Tung-Cheng Chang, Chien-Yu Huang, Yu-Jia Chang
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 34-46. doi:10.7150/ijms.64850
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

G6PD upregulates Cyclin E1 and MMP9 to promote clear cell renal cell carcinoma progression
Qiao Zhang, Yueli Ni, Shujie Wang, Yannick Luther Agbana, Qiaoqiao Han, Wenjing Liu, Honggang Bai, Zihan Yi, Xiaojia Yi, Yuzhi Zhu, Buqing Sai, Lijuan Yang, Qiong Shi, Yingmin Kuang, Zhe Yang, Yuechun Zhu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 47-64. doi:10.7150/ijms.58902
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Serum IL-27 predicts the severity and prognosis in patients with community-acquired pneumonia: a prospective cohort study
Zheng Xu, Xin-Ming Wang, Peng Cao, Chen Zhang, Chun-Mei Feng, Ling Zheng, De-Xiang Xu, Lin Fu, Hui Zhao
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 74-81. doi:10.7150/ijms.67028
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Association of plasma fatty acid-binding protein 3 with estimated glomerular filtration rate in patients with type 2 diabetes mellitus
Teng-Hung Yu, Chin-Feng Hsuan, Cheng-Ching Wu, Wei-Chin Hung, Thung-Lip Lee, I-Ting Tsai, Ching-Ting Wei, Jer-Yiing Houng, Fu-Mei Chung, Yau-Jiunn Lee, Yung-Chuan Lu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 82-88. doi:10.7150/ijms.66876
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mulberry polyphenol extracts attenuated senescence through inhibition of Ras/ERK via promoting Ras degradation in VSMC
Ching-Pei Chen, Kuei-Chuan Chan, Hsieh-Hsun Ho, Hui-Pei Huang, Li-Sung Hsu, Chau-Jong Wang
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 89-97. doi:10.7150/ijms.64763
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RNA isolation from micro-quantity of articular cartilage for quantitative gene expression by microarray analysis
Xiaowei Zhang, Trevor J. McFarland, Kristina Vartanian, Yong Zhu, Christina A. Harrington, Cong-Qiu Chu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 98-104. doi:10.7150/ijms.65343
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The alterations of degree centrality in the frontal lobe of patients with panic disorder
Yongbao Liu, Chien-Han Lai
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 105-111. doi:10.7150/ijms.65367
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of Immune Cells and Key Genes associated with Alzheimer's Disease
Chenming Liu, Xi Zhang, Huazhen Chai, Sutong Xu, Qiulu Liu, Yuping Luo, Siguang Li
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 112-125. doi:10.7150/ijms.66422
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fabry Disease and the Effectiveness of Enzyme Replacement Therapy (ERT) in Left Ventricular Hypertrophy (LVH) Improvement: A Review and Meta-Analysis
Chung-Lin Lee, Shuan-Pei Lin, Dau-Ming Niu, Hsiang-Yu Lin
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 126-131. doi:10.7150/ijms.66448
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Spatiotemporal Expression Patterns of Critical Genes Involved in FGF Signaling During Morphogenesis and Odontogenesis of Deciduous Molars in Miniature Pigs
Wenwen Guo, Xiaoyu Lin, Ran Zhang, Lei Hu, Jiangyi Wang, Fu Wang, Jinsong Wang, Chunmei Zhang, Xiaoshan Wu, Songlin Wang
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 132-141. doi:10.7150/ijms.61798
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Early Toll-like receptor 4 inhibition improves immune dysfunction in the hippocampus after hypoxic-ischemic brain damage
Zhu Xing, Tang Zhen, Fan Jie, Yu Jie, Liu Shiqi, Zhu Kaiyi, OuYang Zhicui, Hei Mingyan
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 142-151. doi:10.7150/ijms.66494
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA Profile of Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells during Hepatic Differentiation and Therapy
Jing Jiang, Jiaojiao Xin, Wenchao Ding, Dongyan Shi, Suwan Sun, Beibei Guo, Xingping Zhou, Chufan Zheng, Jun Li
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 152-163. doi:10.7150/ijms.67639
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cell death mechanisms induced by synergistic effects of halofuginone and artemisinin in colorectal cancer cells
Rui-Hong Gong, Da-Jian Yang, Hiu-Yee Kwan, Ai-Ping Lyu, Guo-Qing Chen, Zhao-Xiang Bian
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 175-185. doi:10.7150/ijms.66737
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Overexpression of glycolysis markers in placental tissue of pregnant women with chronic venous disease: a histological study
Miguel A Ortega, Miguel A Sáez, Oscar Fraile-Martínez, Miguel A Álvarez-Mon, Cielo García-Montero, Luis G Guijarro, Ángel Asúnsolo, Melchor Álvarez-Mon, Julia Bujan, Natalio García-Honduvilla, Juan A De León-Luis, Coral Bravo
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 186-194. doi:10.7150/ijms.65419
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Fgl2 interaction with Tyrobp promotes the proliferation of cutaneous squamous cell carcinoma by regulating ERK-dependent autophagy
Mei Zeng, Qingxiang Li, Junzhao Chen, Wenfu Huang, Jinhua Liu, Cuiyan Wang, Manni Huang, Hui Li, Shu Zhou, Miaoying Xie, Kang Zeng
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 195-204. doi:10.7150/ijms.66929
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Changes of Migration, Immunoregulation and Osteogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells in Different Stages of Inflammation
Feng Gu, Ke Zhang, Jiangbi Li, Xiaoping Xie, Qiangqiang Wen, Zhenjiang Sui, Zilong Su, Tiecheng Yu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 25-33. doi:10.7150/ijms.58428
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecular-Signaling Pathways of Ginsenosides Rb in Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury: A Mini Review
Fitri Fareez Ramli, Adli Ali, Nurul 'Izzah Ibrahim
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 65-73. doi:10.7150/ijms.64984
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel contributors to B cell activation during inflammatory CNS demyelination; An oNGOing process
Olympia Damianidou, Paschalis Theotokis, Nikolaos Grigoriadis, Steven Petratos
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(1): 164-174. doi:10.7150/ijms.66350
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image